CPT 2015-16

CPT 2015-16  – 13 (Students)

RANK - 100
OMVIR
S/o Sh. Krishan Chand
Ateli
RANK - 102
SHAKSHI GOYAL
D/o Sh. Pawan Goyal
Bassai
RANK - 118
DHARNA LAMBA
D/o Sh. Vikram Lamba
Rewari
RANK - 119
ANKIT GUPTA
S/o Sh. Ashok Kumar
Bhadhra
RANK - 120
RAMAN AGGARWAL
S/o Sh. Kanhaiya Lal
M/Garh
RANK - 120
SUNIL KUMAR
S/o Sh. Narender
Aun
RANK - 122
MAYANK BHALLA
S/o Sh. Shiv Kumar
Rewari
RANK - 130
MANDEEP RAO
S/o Sh. Dinesh Yadav
Rewari
RANK - 135
NARAYAN YADAV
S/o Sh. Suraj Bhan
Kanina
RANK - 141
MAYANK GOEL
S/o Sh. Purshotam Dass
M/Garh
RANK - 145
SHEKHAR AGGARWAL
S/o Sh. Rajkumar Aggarwal
Raisrana
RANK - 156
SIMRAN YADAV
D/o Sh. Krishan Yadav
Rewari
RANK - 157
HIMANSHU AGGARWAL
S/o Sh. Hukam Chand
Ateli Mandi

ADDRESS:-

RPS Public School
12th K.M. Stone
Delhi - Hansi Road (N.H-10)
V.P.O : Garhi, Hansi - (Haryana)

Phone No.:-

+91-98961-00407, +91-98131-96969

Email Id:-

rpshansi@gmail.com

Website:-

www.rpshansi.edu.in

Powered By : CampusPro

© 2019, RPS Public School, Hansi

Powered by CampusPro
rps hansi