JEE Mains Test

RPS Hansi - XII - Jee Main Test - 02 (27-11-2019)
StID NAME PHONE Phy. Chem. MATHS Total OutOff %tage Rank
37008 HARSH CHAHAL       9416838373 56 6 84 146 360 40.56 1
37122 KUNAL DUHAN        9466403490 42 25 66 133 360 36.94 2
37001 ANIRUDH            9416373857 12 42 54 108 360 30.00 3
37006 DHEERAJ              17 15 66 98 360 27.22 4
37004 BHUMIT             8816989000 5 17 70 92 360 25.56 5
37015 PUNIT              9306794156 10 28 52 90 360 25.00 6
37007 DIKSHANT           9812642474 13 21 51 85 360 23.61 7
37017 RAHUL MALIK        9416506063 12 21 46 79 360 21.94 8
37020 SANYAM LOHAN       9813145630 7 5 66 78 360 21.67 9
37024 SUMIT YADAV        8221025753 18 27 33 78 360 21.67 9
37003 ARUN               8307039833 18 30 12 60 360 16.67 10
37019 RITU               9416334733 5 24 21 50 360 13.89 11
37025 VIPIN                22 16 11 49 360 13.61 12
37005 BIJENDER           9992774609 5 33 7 45 360 12.50 13
37016 RADHESHYAM         9050013918 2 15 26 43 360 11.94 14
37009 HARSHIT            9992627915 3 28 9 40 360 11.11 15
37023 SUJATA             7419202602 9 9 15 33 360 9.17 16
37018 RISHIKA            8295197590 11 0 21 32 360 8.89 17
37014 NISCHAL            9991194916 -4 19 10 25 360 6.94 18
37002 ANU                9996667210 -6 8 19 21 360 5.83 19

 

RPS Hansi - XII - Jee Main Test - 01 (23-11-2019)
StID NAME PHONE Phy. Chem. MATHS Total OutOff %tile Rank
37008 HARSH CHAHAL       9416838373 45 32 110 187 360 100 1
37011 KUNAL DUHAN        9466403490 62 42 79 183 360 97.86 2
37024 SUMIT YADAV        9306200328 35 74 46 155 360 82.89 3
37001 ANIRUDH            9416373857 50 51 52 153 360 81.82 4
37020 SANYAM LOHAN       9813145630 23 66 60 149 360 79.68 5
35015 PUNIT              9306794156 31 24 32 87 360 46.52 6
37003 ARUN PANGHAL       8307039833 28 14 44 86 360 45.99 7
37005 BIJENDER           9992774609 18 16 50 84 360 44.92 8
37014 NISCHAL            9991194916 41 27 11 79 360 42.25 9
37012 MANJU              9158455820 15 43 19 77 360 41.18 10
37002 ANU                9896476210 3 44 29 76 360 40.64 11
16 RA                 90 23 34 16 73 360 39.04 12
37018 RISHIKA            8295197580 25 6 36 67 360 35.83 13
37013 NARENDER           9053837937 24 23 16 63 360 33.69 14
37006 DHEERAJ              18 15 28 61 360 32.62 15
37022 SUDESH             9873589416 1 28 27 56 360 29.95 16
37007 DIKSHANT           9812642474 18 4 27 49 360 26.2 17
37019 RITU               9416334733 15 10 21 46 360 24.6 18

ADDRESS:-

RPS Public School
12th K.M. Stone
Delhi - Hansi Road (N.H-10)
V.P.O : Garhi, Hansi - (Haryana)

Phone No.:-

+91-98961-00407, +91-98131-96969

Email Id:-

rpshansi@gmail.com

Website:-

www.rpshansi.edu.in

Powered By : CampusPro

© 2019, RPS Public School, Hansi

Powered by CampusPro
rps hansi